fbpx

Si vostè a venut recentment el seu pis per sota del preu que va pagar per ell, és a dir, amb pèrdues, hauria de saber que pot recuperar el que s’ha pagat en l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (comunament anomenat Plusvàlua Municipal).

Es calcula que uns 550.000 habitatges a Espanya podrien reclamar la devolució del pagament de la plusvàlua als ajuntaments per haver-se transmès per un valor inferior al d’adquisició.

recuperar la plusvalía municipalLa plusvàlua és un dels impostos, juntament amb l’IBI, més importants per als municipis. Grava l’increment del valor del terreny generat en el moment de la transmissió d’un immoble, fins a un període màxim de tinença de 20 anys. No obstant això, per calcular l’import a liquidar per aquest impost es té en compte únicament el valor cadastral del sòl de l’immoble en el moment de la venda i els anys que hagi estat en mans del propietari. Una metodologia que acaba mostrant que sempre hi ha plusvàlues, independentment que el valor real del terreny no s’hagi incrementat.

Qui pot sol·licitar la devolució?

Totes les persones que han comprat un immoble, i l’han venut per sota del preu d’adquisició tenen opcions a recuperar la plusvàlua municipal, sempre que no hagin transcorregut més de 4 anys des de la transmissió de l’immoble. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de béns de naturalesa urbana, la renda o rendiment immobiliari en l’IRPF no és preceptiu si no hi ha guany patrimonial.

Quins tràmits s’han de realitzar?

Per demostrar que no hi ha guanys, les escriptures de l’última i penúltima compravenda de l’immoble, que especifiquen el preu de transmissió, no serien referències suficients. Tampoc ho seria una estadística de variació mitjana del valor de la zona o codi postal on s’ubica l’immoble, ja que és necessari fer referència a l’evolució a l’immoble en concret. El Tribunal Constitucional ratifica la necessitat de presentar un informe tècnic acreditatiu i «esmenta de manera literal la valoració pericial contradictòria com a exemple de prova vàlida per demostrar la pèrdua patrimonial».

Quan sol·licitar la devolució?

És recomanable, si es recorre, que en el període inicial d’al·legacions durant 30 dies a la proposta de liquidació municipal, o liquidació provisional, es faci un recurs de reposició de la plusvàlua en termini, ja que es digui el que es digui l’Administració va a elevar a definitiva la mateixa, recorrent aquesta última en el termini d’un mes des de la notificació i amb reserva de la taxació pericial contradictòria per tal de paralitzar el pagament de l’import que es reclami per l’Administració Tributària. Tanmateix disposa de fins a 4 anys per poder iniciar la recuperació de la plusvàlua municipal, des del moment en què es va produir la transmissió de l’habitatge o pis.

Quin temps es triga a recuperar-lo?

El temps de recuperació de la plusvàlua municipal s’estima en un termini mitjà de 2,4 anys. S’ha de recórrer la via administrativa completa contra l’Ajuntament, mitjançant un recurs d’alçada, i posteriorment davant el «TEAR» o tribunal econòmic administratiu del propi Ajuntament. L’Ajuntament haurà de retornar l’import íntegre de la inversió inicial més els interessos legals aplicables. Entorn al 4-5%.

Categorías: Uncategorized