fbpx

El Govern de la Generalitat regula les noves condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges (Decret 141/2012 de 30/10/2012).

Amb data 02/11/2012 es va publicar l’esmentat Decret al DOGC núm 6245, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació.
El nou decret pretén flexibilitzar les exigències de disseny dels habitatges, potenciar la rehabilitació, lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació i adaptar-se a la nova realitat socioeconòmica.
Com a novetat s’aplicarà el criteri de superfície mínima per a sala d’estar-menjador-cuina (SEMC), amb independència del nombre de dormitoris. Aquesta superfície mínima serà de 20 m².
S’intenta potenciar la rehabilitació establint una regulació específica i un marc més flexible per fer-la més viable des del punt de vista tècnic i econòmic. Seran els propis ajuntaments els que marcaran els criteris de flexibilitat quan atorguin les llicències d’obres.
Els supòsits de sobreocupació quedaran definits pel nombre màxim de persones segons el nombre i les dimensions dels dormitoris, en lloc d’emprar el criteri existent fins a l’actualitat en funció de la superfície total de l’habitatge.
BAREM
1 persona / habitació igual o major de 5 m²
2 persones / habitació igual o major de 8 m²
3 persones / habitació igual o major de 12 m²
2 persones / habitatge sense habitacions i només amb espais d’ús comú
Es potencia la tramitació de les sol·licituds per via telemàtica i es suprimeixen els documents relatius a les llicències de primera ocupació o als certificats de compliment de control de qualitat. L’únic document a presentar amb la sol·licitud de cèdula d’habitatge de nova construcció serà el certificat final d’obra i d’habitabilitat. Aquest certificat ja no requereix del visat dels col·legis professionals, llevat dels casos en que sigui preceptiu.
La vigència de la cèdula s’amplia fins a 25 anys en habitatges de nova construcció.
Es manté en 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions.
En les cèdules de primera ocupació de rehabilitació la vigència és de 15 anys.
S’estableix QUE LA CEDULA NO ES POT denegar per raons de REQUERIMENTS URBANÍSTICS..
ESQUEMA DE DECRET 141/2012, SOBRE LES CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA CÈDULA D’HABITABILITAT.