fbpx

El proper 1 de novembre entrarà en vigor la Llei 37/2011, de 10 d’octubre de Mesures d’Agilització Processal (BOE núm. 245, d’11/10/2011), que introdueix una vegada més diverses modificacions en les Lleis d’Enjudiciament Civil, Enjudiciament Criminal i de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Les reformes més substancials són les referides a la primera d’elles, afectant a 38 dels seus articles, entre les que es poden destacar i pel que fa a l’activitat d’Administració de Finques, les següents:
  • S’estén el sistema del judici monitori als judicis de desnonament per manca de pagament, amb acumulació o no de reclamació de deute, de forma que després de l’admissió de la demanda i prèviament a la vista, es requerirà al demandat perquè en el termini de 10 dies desallotgi l’immoble, pagui o formuli oposició a la demanda. En el supòsit que el demandat no atengués l’esmentat requeriment, es donarà per acabat el procés i el demandant podrà sol•licitar directament el llançament judicial en la data prevista inicialment en el requeriment. Amb això es pretén evitar que tingui lloc la innecessària vista del judici (Art. 440.3 i 4 LEC).
  • S’exclou el recurs d’apel•lació en els judicis verbals per raó de la quantia, quan aquesta no superi els 3.000€, tractant-se de limitar l’ús d’instàncies judicials innecessàries per la seva escassa rellevància econòmica (Art. 455.1 LEC).
  • Es suprimeix el tràmit de preparació del recurs d’apel•lació, de forma que el recurs s’interposarà davant del tribunal directament en el termini de vint dies des de la data següent a la notificació de la resolució judicial que s’impugni (Art. 458 LEC). Així mateix, se suprimeix també l’esmentat tràmit en els Recursos Extraordinaris per Infracció Processal i de Cassació (Art. 470 i 479 LEC). El Recurs de Cassació procedirà sempre que la quantia del procés excedeixi de 600.000€, en lloc de 150.000€ com fins ara (Art. 577.2 LEC).
  • Les terceries de domini i de millor dret es substanciaran pels tràmits del judici verbal, en lloc de pel judici ordinari (Art. 599 LEC).
  • Respecte al procés monitori, l’única modificació que s’introdueix és que es podrà acudir al mateix en reclamació de qualsevol import, quan abans no es permetia si excedia de 250.000€ (Art. 812.1 LEC).

Finalment assenyalar que els processos que es trobin en tràmit quan la present reforma entri en vigor, es continuaran regint per les normes processals anteriors fins que recaigui Sentència.