fbpx

El passat mes d’agost el Govern va aprovar el Real Decreto-Ley 9/2011, de mesures per a la millora de la qualitat i la cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’estat per a 2011. En aquest Decreto-Ley, des d’un punt de vista tributari, es modifiquen els següents aspectes:

IMPORT SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)
Es modifica el tipus aplicable als lliuraments d’habitatges. Així, amb efecte 20 d’agost de 2011 i vigència exclusiva fins al 31 de desembre de 2011, els lliuraments d’immobles destinats a habitatges, als què fa referència l’art. 91. ú.1.7è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, es beneficiaran de la tributació al tipus superreduït del 4% en lloc del 8% habitual. És, per tant, una mesura de caràcter temporal que es regula a través de la Disposició Transitòria quarta de l’esmentat Real Decreto-Ley.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

1. Pagaments fraccionats

Es modifica la quantia del pagament fraccionat que han de realitzar les grans empreses que facturen més de vint milions d’euros.
S’estableix una modificació, exclusivament per als períodes impositius que s’inicien dins dels anys 2011, 2012 i 2013, en el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats i que es realitzin d’acord amb la modalitat establerta a l’article 45.3, és a dir, que es realitzaran sobre la part de la base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural.
Aquesta modificació en el sistema de càlcul no serà d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi vençut a l’entrada en vigor del Real Decreto-Ley (20/agost/2011).
D’aquesta forma s’estableix que els subjectes passius quin volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els períodes impositius dins de l’any 2011, 2012 o 2013, i hagin optat per tributar segons la modalitat prevista a l’apartat 3 de l’article 45: la quantia del pagament fraccionat, com el resultat de multiplicar per 5/7 el tipus de gravamen arrodonint per defecte, i que ja és el que existia fins al moment.
Per als subjectes passius quin volum d’operacions hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els períodes impositius dins de l’any 2011, 2012 o 2013, i que per tant ja estan obligats a càlcul del pagament mitjançant la modalitat prevista a l’apartat 3 de l’art. 45, s’estableix un nou càlcul en funció del volum d’operacions, d’acord amb els següents trams:

  •  El resultat de multiplicar per 5/7 el tipus de gravamen arrodonint per defecte, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a vint milions d’euros. 
  • El resultat de multiplicar per 8/10 el tipus de gravamen arrodonint per defecte, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra d negocis sigui al menys 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.
  • El resultat de multiplicar per 9/10 el tipus de gravamen arrodonint per defecte, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra de negocis sigui, si més no, seixanta milions d’euros.

 2. Compensació bases imposables negatives

Amb efectes exclusivament per als períodes impositius que s’inicien dins dels anys 2011, 2012 i 2013, s’estableixen els següents límits d’aplicació temporal a la compensació de bases imposables negatives procedents d’exercicis anteriors, en funció de l’import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els citats períodes impositius, per als subjectes passius quin volum d’operacions, hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros en aquells dotze mesos:

  •  La compensació de bases imposables negatives està limitada al 75% de la base imposable prèvia a l’esmentada compensació, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra de negocis sigui al menys 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.
  • La compensació de bases imposables negatives està limitada al 50% de la base imposable prèvia a l’esmentada compensació, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra de negocis sigui al menys 60 milions d’euros.
  • No s’estableix cap limitació a la compensació de bases imposables negatives, quan en aquells dotze mesos l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 20 milions d’euros.