fbpx

Les últimes dades estadístiques publicades donen fe dels moments difícils en els que es troba el nostre sector. Tot i que les últimes informacions sobre l’economia corresponents al segon trimestre de l’any mostren un augment interanual del 0,7% del PIB a Catalunya, per sectors d’activitat, s’observa que els sectors de l’industria, els serveis i l’agricultura creixen respecte al segon trimestre de 2010, mentre que en canvi, el sector de la construcció registra una taxa de variació interanual negativa del -4,4%, segons dades facilitades per l’Idescat.

Una de les cares més amargues d’aquesta situació econòmica és l’atur. Els resultats mostren com la destrucció de llocs de treball continua. Aquesta pèrdua d’ ocupats desgasta de forma molt important el nivell de consum de l’economia, i aquest, és de vital importància per la recuperació. Concretament, la taxa d’atur del conjunt de l’economia catalana es situa en el 19,4% al tercer trimestre de 2011, amb un total de 742.000 desocupats, segons dades de l’Enquesta de Població activa (EPA). L’únic sector d’activitat que te una taxa d’atur superior a la mitja és el sector de la construcció, que assoleix el 21,7% al tercer trimestre de l’any. En el sector de la construcció els desocupats són a Catalunya uns 62.100.
Com és ben conegut, la producció d’habitatges s’ha reduït dràsticament. En tota Catalunya es van iniciar fins el setembre de 2011, un total de 6.487 habitatges i es van finalitzar 16.374. Aquestes xifres representen descensos notables en quant a l’obra iniciada, respecte al mateix període de 2010, de l’ordre de -40,7% i un augment moderat del 2,2% de l’obra acabada. No obstant, si ens fixem en el tercer trimestre de 2011 podem observar increments importants. Els habitatges iniciats a Catalunya assoleixen els 2.207 el que representa un increment intertrimestral del 68,6%.
Si deixem de banda l’oferta i veiem com s’ha comportat la demanda en el decurs de l’any s’observa que fins el setembre, que continua amb la trajectòria descendent de la producció, tot i que els descensos son menors. Des del mes de gener fins el setembre, s’han realitzat 16.156 compravendes d’habitatge nou i 21.536 de segona mà, el que representa una caiguda acumulada del -14,6% i -16,4% respectivament.
Per províncies, no hi ha cap signe positiu ni de la compra d’obra nova ni de l’habitatge usat, amb una disminució més acusada en quant a les compravendes d’habitatge nou a la província de Lleida amb una disminució del -26,4% i la província de Barcelona, en quant a l’habitatge usat del -18%. És evident, que de continuar amb el ritme actual de caiguda de les compravendes, no s’absorvirà l’estoc d’habitatges sense vendre, concentrat principalment en les províncies de Tarragona i Girona.
L’altra cara de les compravendes és la constitució d’hipoteques, que com és evident, també ha continuat amb la trajectòria negativa. Fins el setembre d’engany, s’han constituït un total de 52.989 hipoteques sobre habitatges amb un capital total de 6.640.341.000€, el que situa una hipoteca mitja de 125.315€.
Aquestes xifres acumulades de l’any, representen una contracció del -31% de les hipoteques i del -33,1% del capital subscrit.
Font: APCE